مشهد(آزمایشگاه شبانه روزی سروش) – خیابان ابن سینا سه – ساختمان اویدنس – آزمایشگاه سروش

شماره های تماس:
38112215-16 051