دستگاه QIAGEN

استخراج محتوای ژنتیکی اعم از DNA و RNA از نمونه های مختلف بیماران با بازدهی بالا در آزمایشگاه های تشخیص طبی مرحله حساس و پر خطری است از اینرو روش های برای اتوماتیک کردن این مرحله در آزمایشگاه های مولکول ابداع شده اند . ماشین استخراج آ پ ت در واقع یک رباط پیشرفته برای جداسازی رشته اهی اسید نوکلنیک در زمان کم و با کارایی با نسبت به روش استخراج به وسیله کاربر است . در این روش مهارکننده های PCR حذف می شوند و در نتیجه ماده استخراج شده کیفیت و کمیت بالاتری نسبت به روش های قدیمی تر دارد و از این لحاظ نتایج قابل اعتمادتری به دست می آید از طرفی دیگر احتمال آلودگی کاربر با عوامل بیماری زا و انواع ویروس های پر خطر کاهش می یابد . از دیگر فواید برجسته این رباط در آزمایشگاه ، تشخیص عدم آلوده شدن نمونه های بیماران مختلف با یکدیگر است درحالی که در حالت استخراج انسانی باید حتما از منفی استفاده شود تا در مورد صحت و نبود آلودگی اطمینان حاصل گردد .