Microwave tissue

این دستگاه جهت پروسس کردن بافت مورد استفاده قرار می گیرد سیستم آن سیستم ماکروویو صنعتی است . سنسورهای مختلفی که دارد از آسیب دستگاه به پرسنل و بافت ها جلوگیری می کند و علاوه بر پروسس بافت از این دستگاه برای دکلسیفیه و فیکس کردن و رنگ آمیزی های خاص و آنتی ژن رتریونینگ که برای ایمونو هیستو شیمی به کار می رود می توان استفاده کرد . زمان پروسس کردن را بسیار کوتاه می کند به طور مثال بیوپسی های کوچک را در عرض 1 ساعت پروسس می کند و به دلیل سیستم ماکروویو بافت ها بهتر پروسس می گردند .