خونشناسی یا هماتولوژی

در این بخش یک آزمایش عمده به نام CBC انجام می شود. CBC مخفف Cell Blood Count یا شمارش سلول های خون است و خود شامل دهها عدد و پارامتر می شود که تعداد و انواع گلبولهای سفید، تعداد و ابعاد گلبولهای قرمز و تعداد و ابعاد پلاکت های خون جزء آن است. آزمایشات معروف دیگر این بخش آزمایش گروه خون و بررسی های مختلف عملکرد خون و …. می باشد.

برای انجام آزمایش CBC دستگاههای خودکار بسیار متنوعی در جهان وجود دارد که قیمت آنها از بیست میلیون تومان تا هفتصد میلیون تومان متفاوت است. تفاوت قیمت این دستگاهها به سرعت، دقت و پارامترها و کیفیت مربوط می باشد. از معروفترین برندهای این دستگاهها به برند Sysmex ژاپن و Coolter آمریکا و Mytec سوئیس می توان اشاره کرد.

آزمایشگاه سروش از دو دستگاه Mytec و یک دستگاه erma ژاپنی استفاده می نماید که در واحد اورژانس آزمایشگاه و بخش هماتولوژی کار می کنند.