دستگاه Hydrasis

این دستگاه یک دستگاه الکتروفورز ژل آکاروز نیمه اتومات است که جهت اتومانیزه کردن بسیاری از تست های الکتروفورزیس و ایمونوفیکساسیون طراحی شده و تمامی مراحل و فازهای الکتروفورز را به صورت اتومات انجام میدهد . سیستم ژل الکتروفورز این دستگاه قادر به تشخیص و شناسایی انواع ساب تایپ ای پروتئین ها و هموگلبین می باشد همچنینی با پروسه ایزوالکتریک فوکوزینگ (IEF) قادر به تشخیص برخی دیگر از تستهای اختصاصی می باشد . و می توان ساب تایپ های لیپوپروتئین ها و روتنین های بنزجونز و CSF isoelectric focusing و برخی اختلالات هموگلبین ها را تشخیص داد.