بیوشیمی

اساس هر آزمایشگاهی بخش شیمی است. بیوشیمی یعنی شیمی زندگی. در این بخش آزمایشات متداول و معروفی مثل قند، چربی های مختلف، اوره، کراتئین، اسید اوریک،آهن کلسیم، فسفر، انواع ویتامین ها مثل B12، ویتامین Dو … انجام می شود. امروزه این آزمایشات  توسط دستگاههای اتوماتیک انجام و توسط کارشناسان نظارت می گردد.

یعنی اپراتور مربوطه نمونه بیمار و مواد شیمیایی مورد نیاز را در دستگاه قرار داده و آزمایشات درخواستی را وارد می کند و دستگاه پس از مدت لازم جوابها را بدست می دهد. جوابها توسط اپراتور کنترل شده و اگر نیاز به تکرار وجود نداشته باشد، آنها را به بخش جوابدهی تحویل می دهد. به این دستگاهها اتوآنالیزر می گویند.

آزمایشگاه سروش از دو اتوآنالیزر فرانسوی کنزا و آمریکایی chemwell استفاده می نماید.