دستگاه minividas Analyzer

اساس عملکرد این دستگاه ایمنوفلورسانس می باشد روش خوانش دستگاه ELFA (Enzyme LineleinyImmunoFloresens Assay) می باشد .

این دستگاه بعد از Sample کردن Strip تمام واکنش های آنزیمی را در خود استریپ انجام میدهد . Strip مورد استفاده شده در این دستگاه شامل تمام جایگاه های خوانش و انکوبه انجام می دهد .

ویژگی ای که این دستگاه را متمایز می سازد :

دقت این دستگاه 99% بوده و تگرار پذیری منفی ندارد . بخاطر بسته بودن استریپ مورد استفاده شده می دهد . Stripدستگاه ( حداقل آلودگی و عوامل محیطی موثر روی آزمایش) به حداقل میزان خود می رسد . از خصوصیات برتر این دستگاه این است که به صورت مولکولی Scan می کند و تفاوت مولکولی فلورسانس را به صورت عدد می دهد .

این پست چه قدر مفید بوده است؟

روی ستاره ها جهت رای دهی کلیک کنید!

متوسط رای: / 5. میزان رای: